فداکاری

The Sacrifice

 لحظه ای که خون قربانی بر زمین ریخته میشود، گناهان شخصی که قربانی را تقدیم میکند بخشیده میشود. و هرکس که بعنوان عملی نیکو قربانی تقدیم کند1، بخاطر این قربانی از آتش دوزخ محفوظ خواهد ماند.  در اینجا میتوان امید بخشیده شدن گناهان و زندگی آینده در بهشت را دید.

1 Kurban ve Faziletleri, Feridun Yılmaz Yüceler, 1985, s.10-11

 اما آیا ممکن است خون یک حیوان بهای بخشیده شدن گناهان ما باشد؟ یا آیا ممکن است قربانی کردن حیوانی نشانۀ حقیقتی بزرگتر باشد؟ بیایید به داستان ابراهیم فکر کنیم، چون قربانی دادن یادآور اطاعت ابراهیم در برابر فرمان خداست که از خواست فرزندش را قربانی کند. در این داستان در ابتدا فرمان خدا قربانی شدن پسر ابراهیم بود نه یک حیوان. باید از خودمان بپرسیم، این به چه معناست؟ چون خداوند هیچگاه بی دلیل فرمان نمی دهد. هرچه که او بگوید انجام خواهد شد. اگر خدا میخواست که شخصی قربانی شود، حتماً این کار روزی انجام میشود.

 خدا ابتدا فرمان داد که پسر ابراهیم قربانی شود و بعد جلوی این کار را گرفت. چرا؟ آیا خدا در لحظۀ آخر فکرش را عوض کرد؟ نه، خدا دو فرمان نمی دهد که بر خلاف یکدیگر باشند. خدای یکتا فقط یک خواسته دارد: که پسر باید قربانی شود. بله، کاری که ابراهیم فقط به عنوان یک نشانه میخواست انجام بدهد، کاری بود که خدا میخواست در آینده انجام بدهد. به همین دلیل جلوی چاقوی ابراهیم گرفته شد.

 حالا ما میدانیم که خدا میخواست از طریق داستان ابراهیم چه چیز را به ما نشان بدهد و ایمان داریم که خدا مسیح را بعنوان قربانی به ما داده. ما اعتقاد داریم که هیچ چیز دیگری داستان قربانی کردن پسر ابراهیم را تکمیل نمیکند، مگر مرگ عیسی بر روی صلیب و برخاستن او از مرگ پس از سه روز. بجای خون حیوانات که قدرت بخشیدن گناهان ما را ندارند، برۀ مقدس از آسمان آمد، یعنی عیسی مسیح نجات دهندۀ ما. فرمان عجیبی که به ابراهیم داده شد از طریق مسیح روشن گردید. حالا ما میدانیم که نجات از گناهان و دریافت حیات جاوید بستگی به قربانی کردن حیوانی ندارد. بلکه بستگی به خدا دارد که بدون هیچ توقعی از ما، رحم خود را به ما نشان داده. خدای حقیقی از ما چیزی نمی خواهد، بلکه برعکس ... ما نیازمند فیض و رحم او هستیم.

 حالا ما ایمان داریم که نیاز ما به رستگاری به این طریق به ما داده شده: همانطور که گوسفند قربانی توسط ابراهیم فراهم نشد بلکه از طریق خدا فراهم شد، به همان ترتیب قربانی که برای رستگاری ماست توسط خدا فراهم شده. عیسی مسیح، برۀ خدا با تولد یگانه اش توسط خدا از آسمان برای ما فرستاده شد.

 یحیی تعمید دهنده به این شکل در مورد عیسی شهادت داد: "نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی دارد." (یوحنا 1: 29) با در نظر داشتن این مطلب، میتوانید جشنوارۀ قربانی را با دانش و ایمان حقیقی جشن بگیرید.

 گر مایلید در مورد زندگی و تعلیمات عیسی اطلاعات بیشتری داشته باشید این را بخوانید.