عيد الأضحى

تجلیل از وفاداری ابراهیم

  • این فیلم در مورد خدا چه می گوید؟
  • این ویدیو درباره ایمان ابراهیم به شما چه می گوید؟
  • آیا تا به حال اطاعت از خدا برای شما سخت بوده است؟ چگونه پاسخ دادید؟

عنایت خداوند به یک قوچ به جای پسر ابراهیم تصویری از نقشه او برای انجام کاری بزرگتر بود.

این موضوع را در مقاله زیر با عنوان "فداکاری" بخوانید.

فداکاری

Eid

لحظه ای که خون قربانی بر زمین ریخته میشود، گناهان شخصی که قربانی را تقدیم میکند بخشیده میشود. و هرکس که بعنوان عملی نیکو قربانی تقدیم کند، بخاطر این قربانی از آتش دوزخ محفوظ خواهد ماند.  در اینجا میتوان امید بخشیده شدن گناهان و زندگی آینده در بهشت را دید.

 اما آیا ممکن است خون یک حیوان بهای بخشیده شدن گناهان ما باشد؟ یا آیا ممکن است قربانی کردن حیوانی نشانۀ حقیقتی بزرگتر باشد؟ بیایید به داستان ابراهیم فکر کنیم، چون قربانی دادن یادآور اطاعت ابراهیم در برابر فرمان خداست که از خواست فرزندش را قربانی کند.

خدا کجاست؟

أين الله وسط المآسي؟

اندوه را در كجا ميتوان يافت؟

تا چه حد ميتوان به خداوند توكل نمود؟ آيا او كسي است كه ميتوان چه در مواقع بحراني و چه هنگامي كه همه چيز بر وفق مراد است به او روي آورد؟

فاجعه، مصيبت و اندوه: خداوند كجاست؟

اعتماد به خدا

أين الله وسط المآسي؟

آيا تا به حال با كسي برخورد كرده ايد كه واقعاً به خدا اعتماد داشته باشد؟ آن زمان كه من يك ملحد بودم دوستي داشتم كه اغلب دعا ميكرد. هر هفته دوستم دربارة موضوع جديدي كه برايش پيش آمده و حل آن را با اطمينان به خدا سپرده بود با من صحبت ميكرد و من به واقع ميديدم كه خدا چگونه به دعاهايش پاسخ ميدهد و آن مشكل را حل ميكند. ميدانيد براي كسي مثل من كه منكر خدا بودم چقدر دشوار بود كه هفته هاي متوالي شاهد چنين وقايعي باشم؟ پس از اينكه براي مدتي طولاني شاهد چنين اتفاقاتي هستيد، ديگر به سختي ميتوانيد خود را قانع كنيد كه اين وقايع چيزي بيش از يك تصادف نيست.