2. Làm thế nào Bạn có thể Kinh nghiệm Đức Chúa Trời và sự tha thư tội lổi

Nếu Bạn đã cầu nguyện  và tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và là Dấng Cứu rổi cho Bạn thì Bạn đã được Cứu và được tha thứ tất cả mọi tội lổi của Bạn.  Lời Kinh Thánh bảo rằng “Phương đông xa cách phương tây thế nào, Thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thể ấy”.  Chúa Jêsus đã chịu chết trên Thập Tự Gíá đã cất đi mọi tội lổi của Bạn.  Ngài chết  để cho Bạn được tự do từ những hình phạt và sự sỉ nhục của Bạn và Bạn sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời, và mọi tội lổi của Bạn đã được hoàn toàn tha thứ.

 

Và bây giờ Đức Chúa trời sẽ nhìn thấy Bạn như là người chưa tùng phạm tội.  Chúng ta được Kinh Thánh cho biết “Vậy bây giờ không còn sự đóan phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Gie-su”.  Bây giờ Bạn là một trong những người ở trong Đấng Cứu Thế, Bạn được tư do, không bị hình phạt bởi tội lổi, và Đức Chúa Trời cũng mở con đường cho Bạn được sự tha thứ nếu Bạn phạm tội trong tương lai.  Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta được những lời Hứa của Chúa “Nếu chúng ta xưng tội lổi  mình thì Ngài là Đấng Thành Tín và công chính sẽ tha thứ tội lổi chúng ta và thanh tẩy chúng ta mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9).  Bây giờ Cảm tạ Đức Chúa trời rằng Bạn có thể kinh nghiệm đời sống như một người hoàn toàn được tha thứ mọi tội lổi mình.

 

Chìa khóa ý thơ (Giải thích)

“Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng Ngài” (Ephêsô 1:7)

 

“Các con bé nhỏ! Ta viết cho các con, Vì nhờ Danh Ngài, tội lổi các con đã được tha thứ” (1Giăng 2:12)

 

“Nếu chúng ta xưng tội lổi mình, thì Ngài là Đấng Thành Tín và Công Chính sẽ tha thứ tội lổi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1Giăng 1:9)