Previous Page  
Next Page   

 8. Khi đọc xong hết các đoạn, hỏi một người trong nhóm kể lại toàn câu chuyện qua trí nhớ.  Hỏi nhóm chỉnh các điểm sai hoặc thiếu sót.


Next Page   Previous Page