You are here1.คุณสามารถที่จะแน่ใจได้ว่าคุณเป็นคริสเตียนโดยสิทธิอำนาจของพระเจ้าและพระคัมภีร์

1.คุณสามารถที่จะแน่ใจได้ว่าคุณเป็นคริสเตียนโดยสิทธิอำนาจของพระเจ้าและพระคัมภีร์


พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าท่านยอมรับด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านก็จะรอด”

พระคัมภีร์ยังกล่าวอีกว่า “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า”  ถ้าคุณได้ต้อนรับพระคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด และเชื่อว่า พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของคุณ เมื่อนั้นคุณก็คือคริสเตียน

คุณไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะว่าคุณสมบูรณ์แบบ เพราะว่าในชีวิตนี้ คุณจะไม่สามารถทำให้ตัวคุณเองสมบูรณ์แบบได้ หรือคุณไม่ได้เป็นคริสเตียนเพียงเพราะว่าคุณไปที่คริสตจักร แม้ว่าการไปที่คริสตจักรเป็นสิ่งที่ดี  คุณไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะว่าคุณรู้สึกอยากจะเป็น เพราะว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากคุณได้ต้อนรับเอาพระคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด คุณคือบุตรของพระเจ้า และคุณสามารถขอบพระคุณพระเจ้าทุกวันที่พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของคุณ

 

Want to know more about Jesus? Sign up for a free email series.

Select set
Enter your e-mail to sign up for a series of emails

Past Issues - Thai