You are here3. คุณสามารถรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

3. คุณสามารถรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้


พระเจ้าได้ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในโลกนี้เพื่อสถิตอยู่ในหัวใจของคุณและของผมในฐานะคริสเตียน เพื่อที่เราจะได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  คุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยกำลังของคุณเอง  สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าด้วยกำลังของคุณและของผมเองนั้น มันมักจะทำให้เราล้มเหลว  ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานั้นหมายความว่าพระเจ้าเองทรงมาสถิตอยู่ในชีวิตของเรา  ผลของพระวิญญาณนั้น คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความดี ความปรานี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม และการรู้จักบังคับตน  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการโกหก  คุณสามารถทูลขอพระเจ้าให้ช่วยคุณได้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยให้คุณมีความปรารถนาที่จะพูดความจริง พระเจ้าเองจะทรงมาและดำเนินชีวิตของพระองค์ในหัวใจและชีวิตของคุณ  ถ้าหากคุณยังไม่เคยทูลขอให้พระเจ้าทรงเติมคุณให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วละก็ ผมขอเชิญชวนให้คุณยอมมอบชีวิตของคุณกับพระเจ้าและขอให้พระองค์ทรงเติมคุณให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

Want to know more about Jesus? Sign up for a free email series.

Select set
Enter your e-mail to sign up for a series of emails

Past Issues - Thai