You are hereท่านเคยได้ยิน หลักสัจธรรม 4 สู่ชีวิตนิรันดร์หรือยัง?

ท่านเคยได้ยิน หลักสัจธรรม 4 สู่ชีวิตนิรันดร์หรือยัง?


พระเจ้าคือใคร ?

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้สถิตอยู่ทั่วไปในพื้นแผ่นดินโลก และ บนท้องฟ้ามหาสวรรค์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์ พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ ใหญ่ยิ่ง และพระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่ง ในโลกและจักรวาลทั้งปวง พระองค์ ทรงทราบความเป็นไปในธรรมชาติ พระองค์ทรงบำรุง ทรงปกครอง และทรงพิทักษ์รักษาโลก และจักรวาล ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

พระลักษณะของพระเจ้าประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และความยุติธรรม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ทรงรักมนุษย์มา ก ถึง แม้ว่ามนุษย์ได้กระทำผิด โดยไม่ยอมเชื่อฟัง และปฏิเสธพระองค์ แต่กระนั้นพระองค์ ยังทรงแผ่ความรักของพระองค์ลงมาโดย
ทางพระเยซูคริสต์ เพื่อนำให้มนุษย์ชาติกลับคืนไปหาพระองค์อีก


หลักสัจธรรมประการแรก จักรวาลมีหลักธรรมชาติควบคุมฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่ างท่านกับพระเจ้าก็มีหลักสัจธรรมฝ่ายวิญญาณจิตควบคุมฉันนั้น

 

1. พระเจ้าทรงรักท่านและทรงมีแผนการ อันประเสริฐยิ่งสำหรับชีวิตของท่าน

 

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพร ะบุตรองค์เดียวของ พระ องค์  เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

(พระเยซูคริสต์ตรัสว่า) “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่ างครบ บริบูรณ์” คือ ชีวิตที่อิ่มเอม และมีความหมาย (ยอห์น 10:10)

 


2. มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และถูกตัดขาด จากพระเจ้า ดังนั้นจึงไม่สามารถรู้และ พบกับความรัและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาได้

“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23) 

 


 

3. โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่พระเจ้าทรงจัด เตรียมไว้เพื่อชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์ โดยพระองค์ท่านจะสามารถรู้และพบกับความรักของพระเจ้าและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของท่านได้

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิ ต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ ( พระเจ้า ) นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

 


 

4. เราจำเป็นต้องรับเอาพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้  รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นส่วนตัวแล้ว เราจึงจะสามารถรู้และพบกับความรักของพระเจ้า กับแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเราได้

ท่านสามารถรับเอาพระเยซูคริสต์ได้เดี๋ยวนี้ โดยการอธิษฐาน ด้วยความเชื่อ (การอธิษฐาน คือ การสนทนากับพระเจ้า)

พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านพระองค์มิได้สนพระทัยกับถ้อยคำที่ท่าน อธิษฐานนัก หากแต่ทรงสนพระทัยในความจริงใจของท่านมากกว่า
ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำอธิษฐานด้วยความเชื่อ ซึ่งใคร่จะแนะนำแก่ท่าน

“ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาพระองค์ด้วยสุดใจข้าพ เจ้าขอเปิดประตู ชีวิตต้อนรับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล ะ เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรง    ประทานอภัยโทษความผิดบาปให้แก่ข้าพเจ้า โปรดครอบครอง   บัลลั งก์ชีวิตของข้าพเจ้า และนำให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ ของพระองค์เถิด อาเมน ”

คำอธิษฐานนี้ ตรงกับใจปรารถนาของท่านหรือไม่?

ถ้าหากตรงโปรดอธิษฐานเดี๋ยวนี้ แล้วพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จเข้ามาประทับในชีวิตของท่าน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

Want to know more about Jesus? Sign up for a free email series.

Select set
Enter your e-mail to sign up for a series of emails

Past Issues - Thai