You are hereLớn lên

Lớn lên


10 Khái niệm có thể hoạ lại

Khái niệm có thể in lại là một loạt các cách “làm thế nào để” các sách dạy Sự Thật cơ bản về đời sống cua Chúa Cứu Thế Jesus.  Người viết là Tiến Sỉ Bill Bright, người sáng lập Campus Crusade cho Chúa Cứu Thế, Khái niệm có thể in lại được thiết kế đến nay Cơ Đốc thật sự mà Bạn có thể tìm hiểu và sau đớ chia sẽ với những người khác.

 

Nếu Bạn muốn đọc thêm chi tiết về Khái niệm có thể in lại nầy thi “xin nhấn chột vào đây”

 

Sau đây là danh sách của những khái niệm có thể in lại. Nếu Bạn muốn đọc tóm tắt ngắn của các khái niệm chuyển nhượng.  Bạn có thể nhấn chột vào những mục dươí đây:

 

  1. Bạn phải chắc chắn rằng Bạn là Cơ Đốc giáo
  2. Làm thế nào Bạn kinh nghiệm tình yêu thương cua Chúa và sự tha thứ tội
  3. Làm thế nào Bạn được đầy dẩy Đức Thánh Linh
  4. Làm thế nào Bạn được bước đi trong Thánh Linh
  5. Làm thế  nào Bạn có thể làm chứng kết quả
  6. Làm thế nào có thể giới thiệu người khác đến với Chúa Cứu Thế Giê-su
  7. Làm thế nào Bạn có thể trợ giúp để Hoàn Thành sự ủy nhiệm lớn lao
  8. Làm thế nào Bạn có thể thương bởi Đức Tin
  9. Làm thê nào Bạn có thể cầu nguyện với tấm long Tin Tưởng
  10. Làm thế nào bạn Kinh Nghiệm sự ban cho là có Phuớc