You are hereBước 1: Tin chắc

Bước 1: Tin chắc


Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình thì bạn có thể tin chắc rằng bạn đã là một Cơ Đốc Nhân. Bạn trở thành Cơ Đốc Nhân không phải nhờ vào việc bạn đi nhà thờ hay vì bạn làm nhiều việc thiện. Lời Chúa cho biết:”Nếu miệng ngươi xưng nhận Giê-xu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi được cứu” (Rô-ma 10:9). Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi của mỗi chúng ta, cho nên “Hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho họ quyền được làm con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12).

Biết chắc bạn là một Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để kinh nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời