You are hereBước 2: Đức Thánh Linh

Bước 2: Đức Thánh Linh


Đức Chúa Trời đã ban tặng Đức Thánh Linh cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình. Khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài đã phán rằng Đức Chúa Cha sẽ ban Đức Thánh Linh để ở với các môn đồ. Nếu bạn đã trở thành Cơ Đốc Nhân, bạn có thể xin Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh đầy dẫy đời sống bạn mỗi ngày.

 

 

 

Làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh

Làm thế nào để bước đi trong Đức Thánh Linh

Cẩm nan về Đức Thánh Linh