You are hereBước 6: Chia sẻ đức tin

Bước 6: Chia sẻ đức tin


Khi Chúa Giê-xu lìa các môn đồ, Ngài bảo rằng họ sẽ trở nên những chứng nhân cho Ngài, họ sẽ nói về Chúa cho mọi người. Là những Cơ Đốc Nhân, chúng ta được đặc ân nói cho người khác biết Tin Tức Tốt Lành về Đấng Christ đã chết thế và sống lại cho họ. Có nhiều cách để làm việc này, bạn có thể nói với họ, gửi mail cho họ hoặc tặng họ những tài liệu Cơ Đốc. Bạn cũng có thể xin Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài đối với họ qua bạn. Cầu thay cũng là điều hết sức quan trọng mà bạn cần làm cho những người bạn biết rằng họ cần đến với Chúa Jesus để được cứu.

 

 

Cách để bạn trở nên chứng nhân kết quả

Cách để bạn có thể giới thiệu người khác đến với Chúa

Cách để bạn có thể góp phần hoàn thành Đại Sứ Mạng

Cách để bạn có thể yêu thương bởi đức tin

Chia sẻ đức tin qua mạng