You are here1. Phải chắc chắn rằng Bạn là Cơ Đốc Nhân

1. Phải chắc chắn rằng Bạn là Cơ Đốc Nhân


Bạn biết chắc rằng Bạn là Cơ Đốc nhân là Nếu Bạn thật lòng Tiếp Nhận Chúa Cứu Thế Jêsus là Chúa và là Đấng Cứu chuộc thì Kinh Thánh nói rằng “Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Chúa Jêsus là Chúa và lòng ngươi Tin Rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cỏi chết sống lại thì ngươi được cứu”.  Bạn đã được cứu cho tất cả sự sống đời đời bởi vì Đức tin của Bạn trong Đức Chúa Jêsus và bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Cảm xúc của bạn sẽ không luôn luôn vang dội trong sự cứu rổi của bạn.  Sẽ có một ngày Bạn không “cảm thấy” mình được cứu.  Tuy nhiên cảm giác của Bạn không xác định sự Cứu rổi của bạn, Đức Tin trong Chúa Cứu Thế Jêsus mà thôi. Kinh Thánh (Giăng 1:12  Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin Danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa trời)

Chìa khóa câu thơ (giải thích)

Vì Đức Chúa trời yêu thương nhân loại, đến nổi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh phúc.  Đức Chúa Trời cho Con Ngài xuống thế gian nào phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu. (Giăng 3:16,17)

“Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu” Roma 10:1

“Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà an hem được cứu rổi, đây không phải là sức an hem, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa trời ban, cũng không phải do công đức an hem làm, để không ai có thể khoe mình” (Ephêso 2: 8-9)

 

 

Bước kế tiếp